รวบรวม ประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนานวัตกรรม /ทดลอง นำร่อง

เชิงรุก แก้ปัญหาจาก สำนักต่าง ๆ ใน สพฐ./ปัญหาพื้นที่ /นโยบาย

ต่อยอด ขยายผลการนำร่อง/วิจัยเชิงนโยบาย

กิจกรรมส่งเสริม/การขยายผลวงกว้าง /การติดตามประเมินเชิงลึก

แผยแพร่การใช้นวัตกรรม ส่งมอบในระดับนโยบาย และระดับการนำไปใช้

ส่งเสริมการนไปใช้ใช้ในพื้นที่ /คลังนวัตกรรม/ข้อเสนอเชิงนโยบาย /ประสานส่งต่อ 

แบบสอบถามผลการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1

ข่าวสารล่าสุด

พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานในระดับกรม

โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ในระดับกรมของสพฐ. ที่ร่วมที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 โดยมีท่านอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ[…]

Read more

เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานฉลองครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานฉลองครบรอบ  20 ปี ยุวทูตความดี ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมรับเสด็จและเฝ้าทูลละอองพระบาทในครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่ม “โครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อปี[…]

Read more

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักโดยมีนโยบายให้มีการ ดำเนินกิจกรรม 5ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรเป็นพื้นฐานในการ พัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จึงกำหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบัติกิจกรรม 5ส.   ภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส.   ภาพหลังทำกิจกรรม 5ส.

Read more

ขอเชิญโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 ร่วมทำแบบแบบสำรวจความต้องการจำเป็นรายการปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนประชารัฐที่จะเสนอขอรับงบประมาณ ในรายชื่อโรงเรียนประชารัฐรุ่น 2 2. มอบกลุ่มนโยบายและแผน ประสานกับโรงเรียนในการดำเนินการวิเคราะห์ความขาดแคลนจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานและจัดทำคำของบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ[…]

Read more

INNOOBEC SOCIAL MEDIA

ติดตามนวัตกรรมการศึกษาบนโลกดิจิทัลแพลตฟอร์ม

YOUTUBE
FACEBOOK FANPAGE
TWITTER